O-soto-gari

Sensei Hooks throw Seth with his favorite technique, o-soto-gari.