Indian Association of Notre Dame (IAND) Indian Association of Notre Dame (IAND) Indian Association of Notre Dame (IAND) Indian Association of Notre Dame (IAND)

Executive Office

Faculty Advisor

Dr. Umesh Garg

garg@nd.edu

Phone: 574-631-7352

Graduate

Co-Presidents

Kriti Gupta

Email: kgupta3@nd.edu

Etika Agarwal

Email: etika.agarwal.14@nd.edu

Undergraduate

President

Shailen NaickIAND Presidents

 • 2016-17 Kriti Gupta, Etika Agarwal
 • 2013-14 Gaurav Nigam, Suresh Vishwanath, Amarpreet Rai and Charitha Isanaka
 • 2012-13 Ashish Kushwaha, Akash Sharma, Revathi Kollipara and Sadaf Meghani
 • 2011-12 Utsaw Kumar and Shailaja Kunda
 • 2010-11 Puja Parikh, Sohail Walia, Rashi Talwar, Seemit Praharaj
 • 2009-10 Urvy Mathur, Puja Parikh, Darshana Patel and Ankit Rohatgi
 • 2008-09 Rachel Nathan, Rupa Jose, Pramita Mitra and Vikas Samvedi
 • 2007-08 Sheena Plamoottil, Vik Deendyal, Chandan Mozumder and Saivenkatraman Jayaraman
 • 2006-07 Hamsa Subramaniam, Simona Fernandes, Chandan Mozumder and Taruna Nagpal
 • 2005-06 Hamsa Subramaniam, Simona Fernandes and Taruna Nagpal
 • 2004-05 Ritvij Bowry & Anubhav Khandelwal
 • 2003-04 Ritvij Bowry & Praveen Chandila
 • 2001-03 Kunal Saxena & Kriteshwar Kohli
 • 2000-01 Mahim Jain
 • 1999-00 Aswini Ramkumar
 • 1998-99 Cassidy Miranda
 • 1997-98 Swaroop Yalla
 • 1996-97 Sridhar Gollamudi
 • 1995-96 Gokul Krishnan
 • 1994-95 Suhas Vaze